Rekisteriseloste

Tässä rekisteriselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien toimipisteeni Urheiluhieroja Heikki Salo palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistani löytyy verkkosivuiltani tai ottamalla yhteyttä minuun.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan muun muassa:

minkälaisia henkilötietoja yritykseni voi kerätä asiakkaista.

miten yritykseni käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

mihin tarkoituksiin yritykseni voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.

asiakkaan oikeuksia koskien keräämiäni henkilötietoja.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Heikki Salo, Urheiluhieroja Heikki Salo

Edellä mainitut rekisterin ylläpitäjät hallinnoivat ja ylläpitävät tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti ja toisistaan riippumattomina ja muodostavat yhdessä tässä tietosuojaselosteessa kuvatun yrityksen. Mikäli jokin edellä mainituista rekisterin ylläpitäjistä päättää siirtyä harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen yrityksen alaisuuteen, on yrityksellä oikeus luovuttaa kopio asiakasrekisteristä myös kyseisen ulkopuolisen yrityksen käyttöön. Mikäli yksityishenkilö edellyttää, että hänen henkilötietonsa säilyvät ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisen yrityksen käytössä, niin tästä pyydetään ilmoittamaan rekisterinpitäjien yhteyshenkilöä.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

Heikki Salo

TMI Heikkihermanni Salo

Y: 3230076-1

Topiaksentie 12 A

40500 JYVÄSKYLÄ

heikki@hierojaheikkisalo.fi

+358505447189

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteys-, käynti-, hoito- ja tutkimustiedot, jotka rekisteröidään paperisesti ja/tai sähköisesti. Henkilötietolain (523/99) mukaan on annettava tieto rekisteröidyille. Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen (ts. rekisterinpitäjät yhdessä) asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakasrekisteriä käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Lisäksi asiakkaiden yhteystietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen.

REKISTERIN TIEDONLÄHTEET

Asiakasrekisterin tiedot kerätään ajanvarauksen yhteydessä, nettisivujen yhteydenottolomakkeella tai muuta kautta tulleista yhteydenotoista. Ajanvarauksen kautta tiedot tallentuvat Vello-potilastietojärjestelmään. Nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta tulleet tiedot tallentuvat sähköpostiin, josta ne siirretään asiakasrekisteriin. Yhteydenottolomakkeen yhteydessä asiakas antaa suostumuksen tietojen lisäämiseen asiakasrekisteriin. Muut yhteydenottotavat sisältävät sosiaalisen median viestit ja näissä käydyissä keskusteluissa asiakkaalle välitetään tieto yhteyden turvallisuuden laadusta.

REKISTERIIN tallennettavat tiedot

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot (nimi, sähköposti ja puhelinnumero) sähköistä markkinointia varten. Tiedot ovat vain Urheiluhieroja Heikki Salo käytettävissä ja vain Urheiluhieroja Heikki Salo toiminnan mainostamiseen. Mainokset saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivuille, joiden sisällöstä Urheiluhieroja Heikki Salo ei ole vastuussa.

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovutukseen.

Yrittäjä käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen Vello-palvelua, joka on Vello Solutions Oy:n tuottama ajanvaraus- ja asiakkuudenhoitojärjestelmä (lisätietoja: http://www.vello.fi). Vello hallinnoi myös hallinnoin asiakasrekisteriä ja se sijaitsee EU-alueella. Selvyyden vuoksi todetaan, että Vello ei ole tässä kuvatun asiakasrekisterin ylläpitäjä vaan sen sijaan kyseinen yritys on ns. henkilötietojen käsittelijä, joka on huolehtinut henkilötietojen käsittelijää koskevista vastuista asianmukaisella tavalla. Yrittäjän sähköposti- ja verkkosivupalvelut tulevat WordPressiltä ja heidän palvelimensa sijaitsevat EU-, ja ETA-alueiden sisällä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERUSTEET


Henkilötietoja käyttävät ainoastaan ao. asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot suojataan ulkopuoliselta käytöltä. Asiakasrekisteriä ylläpitää Vello ja kirjautuminen on salasanalla suojattu. Kaikki laitteet on suojattu salasanalla, jonka lisäksi Google-palvelussa on käytössä kaksoisvarmistus-kirjautuminen. Tietokoneet on suojattu palomuurilla ja virustorjunnalla sekä langattoman verkon käyttö on myös suojattu.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS


Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys.

TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTUS JA JÄRJESTÄMINEN


Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntö osoitetaan vastaavalle terapeutille ja tarkastaminen toteutetaan erikseen sovittuna aikana. Asiakasrekisterin tarkastaminen tapahtuu yhdessä terapeutin kanssa. Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada ne kopiona.

TIEDON KORJAAMINEN


Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Mikäli tiedon korjausvaatimusta ei hyväksytä, annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys.

Tietoja säilytetään asiakasrekisterissä niin kauan kuin laki sitä velvoittaa.

Markkinointirekisteristä poistuminen onnistuu asiakkaalta itsenäisesti tai Urheiluhieroja Heikki Salo voi tehdä sen hänen puolestaan pyydettäessä. Tietojen säilytysrajalle ei ole rajoitteita.

MUUT OIKEUDET

Yritykseni pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

TIETOA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ


Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.
Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Henkilön itsensä tulee hyväksyä jokaisen sivuston evästeet. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.
Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste- toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.